Zásady ochrany osobných údajov

IDEAMIX s.r.o., Ružová dolina 10, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09, IČO: 46 147 021, zapísaná v obchodnom registri OS BA I, Oddiel Sro, vložka číslo 106808/B (ďalej len Ideamix).

Ideamix rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás vyzývame, aby ste prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré vám poskytnú viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov spoločnosťou Ideamix.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame vaše osobné údaje pri kontrole ich spracovania, napríklad pri vykonávaní činností súvisiacich s uzatváraní zmluvných vzťahov alebo poskytovania služieb. Pri niektorých našich službách vystupujeme iba ako sprostredkovateľ pri spracúvaní osobných údajov a spracúvame vaše osobné údaje podľa pokynov nášho klienta – prevádzkovateľa pri spracúvaní vašich osobných údajov. Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov v súvislosti s týmito službami vám poskytne vaša zmluvná strana.

Osobné údaje o vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste klient, zákazník, dodávateľ alebo žiadateľ o zamestnanie. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našej webovej stránky/stránok, v závislosti od toho, ako sa s nami rozhodnete komunikovať. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.

Spoločnosť Ideamix rešpektuje vaše súkromie, bez ohľadu na to, či vaše osobné údaje spracovávame sami alebo v mene iných strán. Pre nás je dôležité, aby ste chápali, aké osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré vám poskytnú viac informácií o spracovaní vašich osobných údajov spoločnosťou Ideamix.

Ak ste zákazníkom, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť u Vášho prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov, ktorým je spoločnosť, ktorá nás poverila/požiadal o zaslanie komunikácie, ktorá Vám bola od nás doručená.

Ak ste uchádzačom o pracovnú pozíciu, podrobnejšie informácie o spracovávaní vašich údajov môžete nájsť tu.

Ak ste súčasným alebo potenciálnym klientom, dodávateľom alebo ste s nami v akomkoľvek vzťahu, v rámci ktorého máme prístup k vašim osobným údajom, podrobnejšie informácie o spracovávaní vašich údajov môžete nájsť tu.

Ak nám chcete oznámiť porušenie požívania osobných údajov alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby prejdite, prosím na odkaz na tejto stránke.